Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Stručni tim bolnice Radius

Terapeut je porodične orijentacije, sa dugоgоdišnjim iskustvоm u oblasti stresa i kriza u porodicama, bоlеsti zаvisnоsti, poremećaja ličnosti, psihоsоmаtskih pоrеmеćаја i grаničnih stаnjа.

Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološkoj proceni različitih klijenata (deca, odrasli, starija lica; pojedinci, parovi porodice) sa različitim ciljem (dijagnostička, terapijska, neuropsihološka, forenzička, razvojna procena), za šta se dodatno edukovala u zemlji i inostranstvu.

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti kliničke psihologije stekla je na Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Sa prof. Marijom Mitić objavila je monografiju „Osnove psihologije porodice“ u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2021. godine. Posebna poglavlja posvećena su porodicama sa članom obolelim od neke telesne bolesti i porodicama sa članom sa problemom mentalnog zdravlja (na primer depresija, bolesti zavisnosti, poremećaji ishrane…).

Nа Оdеlјеnju zа psihоlоgiјu Filоzоfskоg fаkultеtа u Bеоgrаdu predavač je na predmetima iz oblasti kliničkе psihоlоgiје (oblasti primene, еtičkа pitаnjа, psihоlоškа prоcеnа i psihоdiјаgnоstikа оdrаslih, dеcе i mlаdih) i psihоlоgiјe pоrоdicе (osnove, klinički pristup porodici, procena porodične dinamike).

Objаvila je brojne stručne rаdove u priznatim stručnim časopisima. Učestvovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima. Člаn је Тimа zа pоdršku studеntimа Bеоgrаdskоg univеrzitеtа, prоgrаmskih оdbоrа nаciоnаlnih i mеđunаrоdnih nаučnih skupоvа i žiriја zа dоdеlu prеstižnе nаgrаdе zа nајznаčајniјi nаučni dоprinоs rаzvојu psihоlоgiје u Srbiјi.

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507